KTO BĘDZIE EGZAMINOWAŁ

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szkoła Żeglarstwa BLUEBINGO.PL jest podmiotem upoważnionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (decyzja nr DSW/454/174/2015/MB2/2) do przeprowadzania egzaminów na patent żeglarza jachtowego.

PROCEDURA PRZED EGZAMINEM

Osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu wypełnia kartę egzaminacyjną oraz okazuje komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

 •  dowód uiszczenia opłaty za egzamin lub wpłacają pieniądze tuż przed egzaminem komisji egzaminacyjnej,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport...),
 • ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin w wysokości:

 • 250 zł - opłata standardowa,
 • 125 zł - opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu (75 pytań) czas  trwania 90 min, cześć praktyczna jest realizowana na jachtach kabinowych. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje od komisji zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu żeglarskiego.

WYDANIE PATENTU

Po egzaminie każda osoba indywidualnie występuje do Polskiego Związku Żeglarskiego z wnioskiem o wydanie patentu.
Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

 • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu żeglarskiego - wygeneruj wniosek;
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
 • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej - pobierz
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ;
 • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
 • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.

Wyżej wymienione dokumenty należy przysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego:

Polski Związek Żeglarski
al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa