KTO BĘDZIE EGZAMINOWAŁ

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na patent sternika motorowodnego.

 

Egzamin na patent sternika motorowodnego
PROCEDURA PRZED EGZAMINEM

Osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu wypełnia kartę egzaminacyjną oraz okazuje komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

 •  dowód uiszczenia opłaty za egzamin lub wpłacają pieniądze tuż przed egzaminem komisji egzaminacyjnej,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport...),
 • ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin w wysokości:

 • 250 zł - opłata standardowa,
 • 125 zł - opłata zniżkowa, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia, posiadającym aktualną legitymację szkolną,

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje od komisji zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu sternika motorowodnego.

WYDANIE PATENTU

Po egzaminie każda osoba indywidualnie występuje do Polskiego Związku Motorowodnego z wnioskiem o wydanie patentu.
Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

 • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie motorowodnego - wygeneruj wniosek;
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
 • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej;
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ;
 • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
 • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.

Wyżej wymienione dokumenty należy przysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Motrowodnego i Narciarstwa Wodnego:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa