Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego - Egzamin Żeglarski 

Kto będzie egzaminował uczestników kursu żeglarskiego

Egzamin żeglarski przeprowadza komisja egzaminacyjna posiadająca upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szkoła Żeglarstwa BLUEBINGO.PL jest podmiotem upoważnionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (decyzja nr DSW/454/174/2015/MB2/2) do przeprowadzania egzaminów na patent żeglarza jachtowego.

Czynności jakie musisz zrobić przed Egzaminem żeglarskim.

Osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu wypełnia kartę egzaminacyjną, w której zwarte dane są zgodne z prawdą oraz okazuje komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

 • potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin lub wpłacają pieniądze bezpośrednio przed egzaminem komisji egzaminacyjnej,
 • dokument tożsamości, może to być: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, paszport,
 • ważną legitymację szkolną lub studencką – osoby do 26. roku życia ubiegające się o zniżkę w opłacie egzaminacyjnej.

Opłaty egzaminacyjne na patent żeglarza jachtowego

 • 250 zł - opłata bez ulgi
 • 125 zł - opłata z ulgą, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia i posiadającym aktualną legitymację szkolną,

Jak wygląda egzamin na patent żeglarza jachtowego

Egzamin składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.

 • Część teoretyczna egzaminu trwa 90 min i ma formę testu 75 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć te część egzaminu należy odpowiedzieć na 65 pytań pozytywnie
 • Cześć praktyczna jest realizowana na jachtach kabinowych z silnikami przyczepnymi. Komisja egzaminacyjna w trakcie egzaminu sprawdza umiejętności manewrowania jachtem na żaglach i na silniku.

Po uzyskaniu dwóch ocen pozytywnych z części teoretycznej i praktycznej uczestnik otrzymuje od komisji egzaminującej zaświadczenie o zdanym egzaminie, które jest podstawą do wystawienia patentu żeglarskiego.

Wydanie Patentu Żeglarza Jachtowego

Po zdanym egzaminie każda osoba indywidualnie występuje do Polskiego Związku Żeglarskiego z wygenerowanym wnioskiem o wydanie patentu.

 WYGENERUJ WNIOSEK ŻEGLARSKI

Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

 • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu żeglarskiego
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
 • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ;
 • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
 • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego: Polski Związek Żeglarski al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa