Egzamin na Patent Sternika Motorowodnego

Egzamin motorowodny - kto będzie egzaminował uczestników szkolenia

Egzamin motorowodny  będzie przeprowadzała komisja egzaminacyjna powołana przez Szkołę Żeglarstwa Bluebingo.pl , która posiada upoważnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminów na stopnie motorowodne.

Przygotowania jakie należy wykonać przed Egzaminem motorowodnym

Uczestnik egzaminu przed jego rozpoczęciem musi wypełnić kartę egzaminacyjną, która zawiera dane osobowe zgodne z jego dokumentem tożsamości. aby przystąpić do egzaminu należy:

 • dokonać opłaty za czynności egzaminacyjne
 • dokument tożsamości osoby zdającej
 • pisemna zgoda rodziców  na uprawianie turystyki wodnej ( dotyczy osób nieletnich) - dostępna w naszym biurze
 • aktualną legitymację szkolną lub studencką  która uprawnia do zniżki w opłatach egzaminacyjnych

Wysokość opłat egzaminacyjnych na patent sternika motorowodnego

 • 250 zł dla osób wszystkich które nie posiadają zniżki egzaminacyjnej
 • 125 zł dla osób której opłata została obniżona z faktu posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej w wieku do 26 lat

Wymagania stawiane podczas egzaminu na patent sternika motorowodnego

Składowe egzaminu na patent motorowodny to cześć teoretyczna i  praktyczna egzaminu.

 • Egzamin teoretyczny polega na samodzielnym wypełnieniu testu 75 pytań, jednokrotnego wyboru przez osobę egzaminowaną w czasie 90 min.( maksymalny czas rozwiązania testu) Warunkiem pozytywnego zaliczenia jest uzyskanie minimum 65 poprawnych odpowiedzi.
 • Warunkiem zdania części praktycznej jest wykonanie poprawnie wszystkich elementów manewrowych łodzią na silniku wskazanych przez egzaminatora

Po  zdaniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej, egzaminowany otrzymuje imienne zaświadczenie o zdanym egzaminie pozwalające ubieganie się o patent sternika motorowodnego

Kto wydaje patent Sternika motorowodnego

Po otrzymaniu zaświadczenia o zdanym egzaminie każda osoba, poprzez wygenerowanie wniosku występuje do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego o wydanie patentu.

 WYGENERUJ WNIOSEK MOTOROWODNY

Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

 • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu motorowodnego
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);
 • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej;
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ;
 • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku;
 • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka.

Wyżej wymienione dokumenty należy przysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Motrowodnego i Narciarstwa Wodnego:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa