Jak wygląda egzamin na patent sternika motorowonego. Czy trudno zdać egzamin na sternika motorowodnego. Kto egzaminuje egzamin na patent motorowodny. Jak wygląda egzamin teoretyczny i praktyczna na patent sternika motorowodnego. Co zrobić kiedy zgubimy zaświadczenie po zdanym egzaminie. Na te i na wiele innych pytań odpowiemy sobie w poniższym artykule o egzaminach motorowodnych.

kurs na patent motorowodny zalew sulejowski

Egzamin na patent sternika motorowodnego możemy zdawać przed komisją  powołaną przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub podmiot upoważniony do przeprowadzenia egzaminów ( wykaz dostępny na stronie ministerstwa Sportu i Turystyki). Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Przed przystąpieniem do egzaminu musimy wypełnić i złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na patent sternika motorowodnego oraz wnieść opłatę egzaminacyjną komisji. Koszt egzaminu wynosi odpowiednio: 250 zł dla osób dorosłych oraz w przypadku uczniów oraz studentów do 26 roku życia podlega obniżce o 50 % i wynosi 125 zł ( ważne, aby osoby ubiegające się o zniżkę, posiadały aktualną legitymację oraz okazały ją komisji egzaminacyjnej). Osoby nie pełnoletnie muszą złożyć dodatkowo zgodę rodziców na uprawianie turystyki wodnej. Przed częścią teoretyczną i praktyczną, komisja sprawdza tożsamość osoby egzaminowanej (należy pamiętać o dokumencie potwierdzającym tożsamość). W trakcie trwania egzaminu teoretycznego nie można: porozumiewać się,  korzystać z materiałów innych niż dostarczone przez komisję egzaminacyjną i korzystać z urządzeń elektronicznych. Egzamin teoretyczny trwa 90 minut i składa się z 75 pytań. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy odpowiedzieć poprawnie na 65 pytań. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu wybranych elementów praktycznych przed komisją egzaminacyjną. Aby uzyskać ocenę pozytywną z tej części należy wszystkie elementy wykonać zgodnie z wytycznymi egzaminacyjnym, które są ujęte w rozporządzeniu Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Uzyskanie z części teoretycznej i praktycznej ocen pozytywnych daje wynik końcowy egzaminu pozytywny ( na wynik końcowy składają się dwie oceny z części teoretycznej i praktycznej). Po pozytywnym zdaniu egzaminu, osoba zdająca otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie, potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa na patent sternika motorowodnego.

kurs sternik motorowodny zalew sulejowski

Gdzie nad Zalewem Sulejowskim zdać egzamin na patent sternika motorowodnego?

Do egzaminu na patent sternika motorowodnego można przystąpić w Szkole Żeglarskiej Bluebingo.pl nad Zalewem Sulejowskim. Szkolenia na patent sternika motorowodnego, nie są w Polsce obowiązkowe, jednak my gorąco zachęcamy do uczestnictwa w takim kursie, który doskonale przygotuje do egzaminu. Dobre przygotowanie merytoryczne naszych kursantów poprzez wykłady oraz dostęp do platformy e-elearningowej daje pewność siebie i swobodę podczas pisania testu w trakcie egzaminu teoretycznego. Cześć praktyczną szkolenia realizujemy na RIBie z silnikiem 50 KM, który spełnia wszystkie wymogi egzaminacyjne określone rozporządzeniem. Nasi instruktorzy motorowodni to doświadczona, która szkoli z zaangażowaniem i wg wytycznych egzaminacyjnych. Sprawdź naszą ofertę szkoleniową na patent sternika motorowodnego nad Zalewem Sulejowskim.

Ile trwa egzamin na sternika motorowodnego?

Czas trwania egzaminu na patent sternika motorowodnego szczegółowo określony jest w rozporządzeniu Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę pisemną (papierową) zawiera test jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami z zakresu wymagań teoretycznych na patent sternika motorowodnego. Osoba egzaminowana ma 90 minut na odpowiedzenie na wszystkie pytania testowe. Część praktyczna egzaminu na patent sternika motorowodnego obejmuje wykonanie wybranych przez komisję egzaminacyjną umiejętności praktycznych na wodzie i na lądzie. Nie jest określone szczegółowo, ile czasu powinien trwać egzamin praktyczny na patent sternika motorowodnego.

Jak wygląda egzamin praktyczny na patent sternika motorowodnego?

Egzamin praktyczny na patent sternika motorowodnego jest jednym z dwóch elementów składowych egzaminu na patent sternika motorowodnego. Wymagania szczegółowe zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Komisja przeprowadza  egzamin na jachcie motorowym z silnikiem umożliwiający pływanie w ślizgu, a warunki dotyczące akwenu muszą spełniać: siła wiatru 0–6°B na akwenie manewrowym z dostępnym pomostem, pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze. Egzamin praktyczny na patent sternika motorowodnego obejmuje wykonanie wybranych elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Zakres praktycznych wymagań egzaminacyjnych obejmuje:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 2. wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 3. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 4. praca w charakterze członka załogi;
 5. podstawowe prace bosmańskie

Za pozytywny wynik egzaminu traktuję się wykonanie prawidłowe wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się, aby w trakcie egzaminu jednokrotnie powtórzyć źle wykonany element.

kurs motorowodny zalew sulejowski

Jak wygląda egzamin teoretyczny na patent sternika motorowodnego?

Egzamin teoretyczny jest jedną z dwóch części egzaminu na patent sternika motorowodnego. Zakres wiedzy wymaganej do uzyskania patentu sternika motorowodnego – części teoretycznej został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

 1. podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. silniki i układy napędowe, w tym: budowa silników, obsługa i konserwacja silników, zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników, podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. manewrowanie jachtem motorowym;
 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 5. podstawy locji, w tym w szczególności: znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, mapy i przewodniki, drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, udzielanie pierwszej pomocy, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: skala prędkości wiatru, zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, komunikaty meteorologiczne;
 8. pomoce nawigacyjne;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Egzamin teoretyczny ma formę pisemną i składa się 75 pytań testowych, jednokrotnego wyboru, przygotowany przez komisję egzaminacyjną na podstawie wymagań egzaminacyjnych na patent sternika motorowodnego. Aby wynik egzaminu teoretycznego był pozytywny należy uzyskać 65 poprawnych odpowiedzi. Wynik końcowy z tej części egzaminu określany jest jako pozytywny lub negatywny, jeśli egzaminowany nie udzieli poprawnych odpowiedzi na 65 pytań. Czas na napisanie testu to 90 minut. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest aby, osoba egzaminowana mogła opuścić salę egzaminacyjną, za zgodą komisji egzaminacyjnej.

Ile jest pytań na egzaminie na sternika motorowodnego?

Komisja przeprowadzająca egzamin na patent sternika motorowodnego przygotowuje w formie pisemnej test 75 pytań, jednokrotnego wyboru. Każdy zdający otrzymuje przed egzaminem materiały testowe oraz kartę, na której należy umieścić odpowiedzi. Pytania egzaminacyjne są przygotowywane przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu na podstawie wymagań egzaminacyjnych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Nie jest określone, ile pytań powinno być z poszczególnych działów np. budowa jachtu, locja. Forma pytań oraz ilość pytań znajdująca się w teście z poszczególnych zakresów wiedzy ustala podmiot egzaminacyjny. Osoba pisząc egzamin ma 90 minut na napisanie testu i powinna uzyskać 65 poprawnych odpowiedzi, aby uzyskać ocenę pozytywną z części teoretycznej egzaminu. Kursy motorowodne prowadzone nad Zalewem Sulejowskim przez Szkołę Bluebingo.pl to kompletne narzędzia do prowadzenia szkoleń teoretycznych, aby testy motorowodne w czasie egzaminu zakończyły się sukcesem i oceną pozytywną.

Kto egzaminuje na patent sternika motorowodnego?

Komisja egzaminacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie egzaminu na patent sternika motorowodnego, który ma charakter egzaminu państwowego określonego w rozporządzeniu Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej oraz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu. Komisja powinna się składać z minimum z 2 osób:  przewodniczącego i sekretarza komisji egzaminacyjnej, która może być rozszerzona o kolejne 3 osoby, jako członkowie komisji egzaminacyjnej na patent sternika motorowodnego. Komisja powoływana jest przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Wykaz podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia egzaminu na patent motorowodny dostępny i aktualizowany jest na stronie właściwego ministerstwa.

kurs patent motorowodny zalew sulejowski

Ile kosztuje egzamin na Patent sternika motorowodnego?

Opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent sternika motorowodnego określona jest w rozporządzeniu Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Egzamin na patent sternika motorowodnego to koszt 250 zł. Opłata w przypadku uczniów oraz studentów do 26 roku życia podlega obniżce o 50 % i wynosi 125 zł (ważne, aby osoby ubiegające się o zniżkę posiadały aktualną legitymację oraz okazały ją komisji egzaminacyjnej). Do opłat egzaminacyjnych należy doliczyć opłaty za czynności związane z wydaniem patentu motorowodnego i wynoszą one 50 zł lub 25 zł ( zniżka) plus opłata związana z wysyłką 8,50 zł.

Czy zdanie egzaminu oznacza natychmiastowe otrzymanie patentu do ręki?

Nie. Każda osoba przystępując do egzaminu na patent sternika motorowodnego i uzyskując pozytywny wynik końcowy egzaminu, otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa na patent sternika motorowodnego. Zaświadczenie jest w formie papierowej i nie jest dokumentem (patentem), który pozwala na prowadzenie jednostek motorowodnych na wodzie powyżej 10 KW. Aby uzyskać dokument w postaci patentu sternika motorowodnego należy złożyć wniosek o wydanie patentu motorowodnego. Patent sternika motorowodnego zawiera numer patentu, poziom umiejętności czyli sternik motorowodny, imię i nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, podpis posiadacza, datę i miejsce wydania, zakres uprawnień oraz datę nabycia uprawnień.

Co zrobić z zaświadczeniem po zdanym egzaminie motorowodnym?

Po zdanym egzaminie i uzyskaniu pozytywnych ocen z części teoretycznej i praktycznej każdy zdający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa na patent sternika motorowodnego. Takie zaświadczenie zawiera: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz informację, że osoba zdała egzamin na patent sternika motorowodnego. Posiadając zaświadczenie musimy wygenerować wniosek o wydanie patentu motorowodnego na który jest dostępny na naszej stronie uzupełniając i kolejno wpisując:

 • rodzaj patentu lub licencji, o który się ubiegasz: sternik motorowodny
 • podstawa wydania dokumentu: Wydanie patentu po zdanym egzaminie

Kolejno uzupełniamy dane personalne, które muszą być zgodne z zaświadczeniem, a następnie należy wydrukować wniosek, podpisać i odesłać wersję papierową do biura Związku z następującymi załącznikami:

 • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie
 • zgoda rodziców/opiekunów prawych, w przypadku osoby małoletniej
 • dowód wpłaty za patent

Opłata za wydanie patentu motorowodnego wynosi 50 zł, uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25zł, po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

Wniosek o wydanie patentu motorowodnego

Aby uzyskać patent sternika motorowodnego należy złożyć wniosek do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego o wydanie patentu sternika motorowodnego. Wniosek składa się poprzez generator wniosków, dostępny na naszej stronie. Wygenerowany wniosek należy wydrukować , wkleić zdjęcie i podpisać. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o zdanym egzaminie – oryginał, zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej dowód wpłaty za patent. Komplet dokumentów należy wysłać listownie do biura związku na adres:
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Dział patentów i licencji
ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa

Co zrobić,  gdy zgubiłem zaświadczenie o zdanym egzaminie na patent sternika motorowodnego?

Podstawą do uzyskania patentu sternika motorowodnego jest posiadanie oryginalnego zaświadczenia o zdaniu egzaminu na patent sternika motorowodnego. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia, musimy wystąpić z prośbą/wnioskiem do podmiotu upoważnionego, który przeprowadzał egzamin motorowodny o wystawienie duplikatu zaświadczenia o zdanym egzaminie.  Ponowne wystawienie zaświadczenia znacznie przyspiesza: znajomość terminu oraz numeru egzaminu, w którym uczestniczyliśmy.

Czas oczekiwania na patent sternika motorowodnego. Jak długo czeka się na patent motorowodny?

Osoba, która uzyskała zaświadczenie o zdaniu egzaminu na patent sternika motorowodnego i chcąca uzyskać patent sternika motorowodnego powinna, złożyć wniosek do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego o wydanie patent sternika motorowodnego. Wnioski realizowane są w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Biura Związku (zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

szkolenie motorowodne zalew sulejowski

Czy trudno zdać egzamin na sternika motorowodnego?

Egzamin motorowodny jest procesem dwu etapowym. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna skład się z 75 pytań, w formie testu jednokrotnego wyboru i zawiera obszerny zakres wiedzy teoretycznej, począwszy od budowy jachtu motorowych, obsługi i konserwacji silników, locji, ratownictwa wodnego, meteorologii, pomocy nawigacyjnych, ochrony wód oraz przepisów żeglugowych. Część praktyczna to szeroki wachlarz manewrów min.:

 • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”
 • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 • kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 • praca w charakterze członka załogi;
 • podstawowe prace bosmańskie

Dobre przygotowanie merytoryczne poprzez zdobycie wiedzy na wykładach, dzięki podręcznikowi lub na platformach online, daje gwarancję, że część teoretyczna będzie dużo prostsza w czasie pisania testu. Manewry na jachcie motorowym wykonywane pod okiem instruktora, zaangażowanego w zajęcia, pozwolą na bezstresowe uzyskanie oceny pozytywnej w trakcie egzaminu. A dobry kurs motorowodny które prowadzimy nad Zalewem Sulejowski pozwoli uzyskać patent motorowodny w przyjemny sposób.

WIATR,ŻAGLE I PRZYGODA z BLUEBINGO.PL